• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
苯乙醚、乙氧基苯
发布日期: 2020-06-10      
中文名称
英文名称
CAS No.
Ethyl phenyl ether, Ethoxybenzene;Benzene, ethoxy-;Phenetole
103-73-1