• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
4,4-二(苯基异丙基)二苯胺
发布日期: 2020-05-01      
中文名称
英文名称
CAS No.
Benzenamine,4-(1-methyl-1-phenylethyl)-N-[4-(1-methyl-1-phenylethyl)ph enyl]-
10081-67-1