• 021-69110391
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
双官能度酮砜
发布日期: 2020-01-08      
中文名称
英文名称
CAS No.
1-[4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]-2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl)propan-1-one
272460-97-6