• 021-69110391 / 18321123103
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
蚜灭多
发布日期: 2017-11-28      
中文名称
英文名称
CAS No.
vamidothion (ISO); O,O-dimethyl S-2-(1-methylcarbamoylethylthio) ethyl phosphorothioate
2275-23-2