• 021-69110391 / 18321123103
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
乐果
发布日期: 2017-11-21      
中文名称
英文名称
CAS No.
dimethoate (ISO); O,O-dimethyl methylcarbamoylmethyl phosphorodithioate
60-51-5