• 021-69110391 / 18321123103
  • service@51ghs.com
 
MSDS >详情
苯氧威
发布日期: 2017-08-11      
中文名称
英文名称
CAS No.
ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate; fenoxycarb
72490-01-8